Leksikon

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  FAQ & LINKS >  LEKSIKON

LEKSIKON


Administrativ omprøvning: Ny sagsbehandling af udstedt patent eller supplerende beskyttelsescertifikat på begæring af trediepart eller patenthaver.


Adskillelsesevne: Se Særpræg.


Adskiller sig tydeligt: Anvendes i forbindelse med begrebet Frembringelseshøjde, se dette.


Adskiller sig væsentligt: Anvendes i forbindelse med begrebet Opfindelseshøjde, se dette.


Afbildning: Tegning eller fotografi, som viser et mønster, eller gengivelse af et figurvaremærke.


Afdelt ansøgning: Ny, særskilt ansøgning, der er fremkommet ved deling af en ældre ansøgning (stamansøgning), hvori der ved indleveringen var beskrevet mere end én opfindelse, jfr. Enhed. For den afdelte ansøgning gælder stamansøgningens indleveringsdag og eventuelle prioritetsdage.


Afgrænsningsmærke: Defensivt registreret varemærke, der er registreret for varer, som indehaveren sælger, men også for andre varer, som ikke agtes solgt. Registreres med henblik på at hindre andre i at registrere det samme mærke eller et mærke forveksleligt hermed, sml. dog Brugspligt.


Afhængighedslicens: Tvangslicens opnået af indehaver af et patent, der er afhængigt af et ældre patent.


Afhængigt patent: Patent på en opfindelse, hvis udnyttelse ikke kan ske uden samtidig benyttelse af en opfindelse dækket af et ældre patent.


Afhængigt krav: Patentkrav, der henviser til ét eller flere andre patentkrav, og hvis samlede indhold udgøres af en kombination af patentkravets eget indhold og indholdet af det/de patentkrav, der henvises til.


Afkald på patent m.m.: Rettighedsindehavers frivillige opgivelse af rettighed.


Afslag: Myndighedens afgørelse af, at en ansøgt rettighed ikke kan meddeles.


Afværgemærke: Defensivt registreret varemærke, der er registreret for varer, der sælges under et andet mærke end afværgemærket, se Defensiv varemærkeregistrering.


Agentvaremærke: Varemærke, der anvendes af en agent, når han på grundlag af en forhandlerkontrakt markedsfører varer, der produceres af en anden, der ofte kaldes stamhuset.


Akkumulerede årsafgifter: For en afdelt ansøgning: Ét eller flere årsgebyrer, der er påløbet fra stamansøgningens indleveringsdag og forfalder til betaling kort efter den afdelte ansøgnings indleveringsdag. For et EP-patent, der valideres i et designeret land: Et nationalt årsgebyr, der efter omstændighederne kan forfalde til betaling kort efter EP-patentets udstedelse.


Almindelig tilgængeliggørelse: Se Offentliggørelse.


Almindelig del af beskrivelse: Del af ansøgningsteksten/patentteksten (normalt indledningen) indeholdende bl.a. en omtale af eventuel relevant kendt teknik, definition af opfindelsen og redegørelse for den opnåede tekniske virkning, se også Speciel del af beskrivelse.


Amendment: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) redegørelse for ændringer foreslået af ansøger på egen foranledning eller i forbindelse med besvarelse af en officiel skrivelse.


Analogifremgangsmådekrav: Patentkrav, der er rettet mod en i og for sig kendt fremgangsmåde til fremstilling af et nyt produkt.


Anke: Klage til ankeinstans over afgørelse truffet af en patentmyndighed.


Ankenævnet for Industriel Ejendomsret: Se Patentankenævnet.


Anmeldelse: Indlevering af ansøgning om patent, varemærke m.m.


Anmodning om iværksættelse af (patenterbarheds)prøvning: Se Begæring om iværksættelse af (patenterbarheds)prøvning.


Ansøger: Indehaver af ansøgning om patent, varemærke m.m.


Ansøgningsdag: Se Indleveringsdag.


Ansøgningsdokument: Officiel formular til udfyldelse og indlevering som en del af ansøgningen.


Ansøgningsnummer: Det af patentmyndigheden tildelte nummer på ansøgning om patent, varemærke m.m.


Ansøgningstekst: Fællesbetegnelse for beskrivelse, krav, tegning, sekvensliste m.m. i en ansøgning.


Anvendelseskrav: Patentkrav, der er rettet mod en anvendelse af et produkt eller apparat til et givet formål.


Apparatkrav: Patentkrav, der er rettet mod apparater, anlæg, maskiner o.l.


Appeal: Appel, jfr. Anke.


Appel: Klage, jfr. Anke.


ARIPO: Regional organisation til beskyttelse af industriel ejendomsret omfattende visse engelsktalende afrikanske stater.


Assignee: Erhverver af patentrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder ved overdragelse.


Assignment: Overdragelse eller overdragelsesdokument, se dette.


Assignor: Overdrager af patentrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder.


Authorisation: Fuldmagt, se dette.


Auxiliary Request: (Anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger) subsidiær begæring, sml. Main Request.


Basisdokumenter: Ansøgningstekst som oprindeligt indleveret.


Begrænsning af patentkrav: Indsnævring af et patentkravs beskyttelsesomfang.


Begæring om iværksættelse af (patenterbarheds)prøvning: Anmodning, hvormed ansøger igangsætter den materielle sagsbehandling af en ansøgning, og som indleveres til patentmyndigheden.


Begæring om (patenterbarheds)prøvning: Se Begæring om iværksættelse af (patenterbarheds)prøvning.


Bekendtgørelse af mønster: Offentliggørelse af en godkendt mønsteransøgning med henblik på at give trediepart mulighed for at fremsætte indsigelse mod mønsterets registrering.


Bekræftet kopi af prioritetsansøgning: Se Prioritetsdokument.


Benelux-registrering: Varemærke- eller mønsterregistrering gældende for Belgien, Holland og Luxembourg.


Benævnelse: Kort og saglig betegnelse for en opfindelse eller frembringelse.


Berigtigelse af bilag: Ansøgers godkendelse af en af patentmyndigheden accepteret ansøgningstekst forud for endelig godkendelse af en ansøgning og eventuelt indeholdende forslag til korrektioner og/eller ændringer.


Berner-Konventionen: Global konvention vedrørende beskyttelse af ophavsret. De lande, der har tiltrådt, herunder Danmark, danner Berner-unionen.


Beskrivelse: Del af ansøgningstekst/patenttekst omfattende en almindelig del og en speciel del.


Beskrivelsesindledning: Se Almindelig del af beskrivelse.


Beskyttelsescertifikat: Se Supplerende beskyttelsescertifikat.


Beskyttelsesomfang: Det af patentkravene definerede beskyttelsesområde. En fortolkning af patentkravene ud over deres rent bogstavelige indhold er dog mulig, sml. Teknisk ækvivalens.


Best mode: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) den udførelsesform for opfindelsen, der af ansøgeren anses for den bedste, og som ansøgeren af et US-patent er pligtig til at beskrive i ansøgningen.


Betænkning: Betegnelse for skrivelse fra patentmyndigheden udsendt i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning.


Bibliografiske data: Oplysninger om en ansøgning, såsom ansøgernavn, ansøgningsnummer, titel, indleveringsdag, prioritet, offentliggørelsesdag og -nummer, etc.


Bimoment: Element i et varemærke, der er mindre dominerende end andre, sml. Dominant.


Board of Appeal(s): Klageinstans.


Bortfald: Ophør af patent, varemærkeregistrering m.m. eller af ansøgning herom; ophøret kan ske som følge af bl.a. gyldighedsperiodens udløb, manglende rettidig indbetaling af opretholdelsesgebyr eller manglende rettidig besvarelse af skrivelse fra patentmyndigheden, jfr. Ophævelse.


Brancheerklæring: Erklæring om et varemærkes brug til anvendelse som dokumentation for dets indarbejdelse og afgivet af en brancheforening for de produkter, som varemærket benyttes for.


Brugsmodel: Teknisk frembringelse (eller produkt), for hvilken beskyttelse kan opnås ved registrering hos en patentmyndighed.


Brugsmodelret: Ret til at udelukke andre fra erhvervsmæssigt at udnytte en registreret brugsmodel.


Brugsmodeltidende, Dansk: Publikation udgivet af Patentdirektoratet indeholdende bl.a. bibliografiske data, sammendrag og afbildninger for tilgængeliggjorte, danske brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller. Indeholder også oplysninger om fornyede brugsmodelregistreringer.


Brugsmønster: Brugsmodel, se dette.


Brugspligt: For patenter m.m.: Se Udøvelsespligt. For varemærker: Krav om, at et varemærke skal være taget i brug, for at registreringen kan opretholdes. I Danmark senest fem år efter registrering af mærket.


Budapest-Traktaten: Aftale mellem en række lande, herunder Danmark, som fastlægger regelsæt for anerkendelse og deponering af mikroorganismer hos internationalt godkendte deponeringsmyndigheder.


Central attack: (Anvendt i forbindelse med internationale varemærkeregistreringer) angreb på den oprindelige nationale registrering, som den internationale varemærkeregistrering er afhængig af. Erklæres den nationale registrering ugyldig, falder det internationale mærke bort i alle de lande, hvori det er registreret.


Certifikatansøgning: Ansøgning om Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler, se dette.


Citation: Modhold, se dette.


Cited references: Modhold, se dette.


Communication: Den Europæiske Patentmyndigheds betegnelse for officielle skrivelser.


Community Patent Convention: EF-Patentkonventionen, se dette.


Consideration: Vederlag ydet i forbindelse med overdragelse af patentrettighed m.m.


Continuation Application: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) ny, særskilt ansøgning, der er baseret på en tidligere ansøgning, og hvormed der bl.a. kan opnås mulighed for en fortsættelse af sagsbehandlingen efter endeligt afslag af den tidligere ansøgning.


Continuation-In-Part Application: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) ny, særskilt ansøgning, der er delvis baseret på en tidligere ansøgning, og hvormed der kan opnås mulighed for at indføre noget, som ikke fremgik af den tidligere ansøgning.


Contracting States: Kontraherende stater, se dette.


Convention Application: Konventionsansøgning, se dette.


Copyright: Ophavsret, se dette.


Counterfeiting: Uberettiget efterligning af andres beskyttede eller indarbejdede åndsværker eller produkter på en sådan måde, at det købende publikum vildledes til at tro, at disse er originale eller har samme kommercielle oprindelse som de originale.


CPC: Community Patent Convention, se EF-Patentkonventionen.


Decision to Grant: (Anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger) skrivelse fra Den Europæiske Patentmyndighed med meddelelse om endelig godkendelse af ansøgningen samt om patentnummer og udstedelsesdato, jfr. Mention of Grant.


Defensiv varemærkeregistrering: Registrering, der "som en ekstra sikkerhedsforanstaltning" tager sigte på at hindre, at konkurrenter får registreret varemærker, der ligger for tæt på eget mærke. Mærkeindehaveren af IRMA registrerer f.eks. IRAM og RIMA for at afholde andre herfra.


Deferred Examination: Udskudt (patenterbarheds)prøvning, se dette.


Degeneration: Et mærke er degenereret, når det er blevet til en almindelig/generisk betegnelse for den vare eller tjenesteydelse, som varemærket er registreret for. Herved mister indehaveren sin eneret til mærket.


Demand: (Anvendt i forbindelse med internationale patentansøgninger) begæring om iværksættelse af international præliminær (patenterbarheds)prøvning hos en international præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed, jfr. Kapitel II, PCT.


Deponering af mikroorganisme: Indlevering af en kultur af en mikroorganisme, som er nødvendig ved udøvelse af en opfindelse, og som ikke er almindeligt tilgængelig, til en deponeringsmyndighed.


Deponeringsmyndighed: Institution godkendt til modtagelse og opbevaring af mikroorganismekulturer, jfr. Budapest-Traktaten.


Design Patent: Betegnelse for mønsterregistrering i USA.


Designerede stater: For patenter m.m. (anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger og PCT-ansøgninger): De stater, som ansøger ved indlevering af en ansøgning udvælger blandt de kontraherende stater og dermed forbeholder sig ret til om ønsket senere at opnå patent-/brugsmodelbeskyttelse i. For varemærker: De stater, som ansøger ved indlevering af en international varemærkeansøgning udvælger blandt de kontraherende stater og dermed søger registrering af varemærket i, se Madrid-Arrangementet.


Designeringsgebyr: Officielt gebyr pr. designeret stat; for PCT-ansøgninger betales maksimalt 10 designeringsgebyrer.


Deskriptivitet: Et mærke er deskriptivt, når det beskriver en vares eller tjenesteydelses art, beskaffenhed, mængde, pris, anvendelse, geografiske oprindelse eller tidspunktet for varens fremstilling, f.eks. SUNROOF for "soltag". Deskriptive mærker mangler særpræg i lovens forstand og kan derfor normalt ikke registreres, sml. dog Indarbejdelse.


Detaljeret del af beskrivelse: Se Speciel del af beskrivelse.


Differentieringsevne: Se Særpræg.


Dilution: Udvanding af et velkendt varemærkes eksklusive præg, således at dets værdi som varemærke forringes stærkt, f.eks. andres brug af varemærket ROLLS ROYCE for "toiletpapir".


Disclaimer: For patenter og brugsmodeller: Undtagelsesklausul indsat i beskrivelse og krav til udelukkelse af en del af patentets eller brugsmodelregistreringens beskyttelsesområde. For varemærker: Betegnelse for enhver udtrykkelig begrænsning i registreringens omfang m.h.t. enkelte bestanddele i mærket eller bestemte varer i varefortegnelsen.


Distinktivitet: Se Særpræg.


Dominant: Element i et varemærke, der er mere dominerende end andre, sml. Bimoment.


EDB-Program, beskyttelse af: Beskyttelse, der er hjemlet af ophavsretsloven.


EF-Patentkonventionen: Ikke-ikrafttrådt aftale mellem EU-lande om udstedelse af et fælles EF-patent med gyldighed for hele EU's område. EF-patentkonventionen vil ved en eventuel ikrafttræden udgøre en integreret del af Den Europæiske Patentkonvention, hvilket indebærer, at ansøgninger om EF-patent skal behandles af Den Europæiske Patentmyndighed. Et fornyet initiativ til konventionens ikrafttræden eller indførelse af et EF-patent ved forordning overvejes for tiden af EU-Kommissionen.


EU-Varemærke: Varemærkeforordning for hele EU-området. Efter denne ordning kan personer og virksomheder søge varemærkebeskyttelse i hele EU ved at indgive en enkelt ansøgning til varemærkekontoret (OHIM) i Alicante.


Eksempler: Se Udførelseseksempler.


Eksklusiv licens: Licens, hvor licenstageren har opnået ret til alene at udnytte en patentrettighed, varemærkerettighed m.m., og hvor indehaveren af rettigheden således ikke må give licens til andre eller selv udnytte rettigheden. En eksklusiv licens kan dog være begrænset, f.eks. i henseende til tid eller geografisk område, jfr. Simpel licens.


Ekspansionsmærke: Offensivt registreret varemærke, der er registreret for såvel varer, der sælges, som for varer, der agtes solgt i fremtiden.


Ekspertløsning: Begæring, som er indleveret i forbindelse med en patentansøgning, hvori der henvises til en deponeret mikroorganisme, og som går ud på, at mikroorganismen kun må udleveres til en særlig sagkyndig.


Elected states: (Anvendt i forbindelse med PCT-patentansøgninger) de stater, som ansøger ved indlevering af en Demand udvælger blandt de designerede stater, der har tiltrådt Kapitel II, PCT.


Endelig henlæggelse: Uigenkaldeligt bortfald af patentansøgning m.m., efter at denne har været foreløbigt henlagt eller efter manglende betaling af årsgebyr inden for den ultimative frist.


Eneforhandler: Forhandler med eneret til salg af en andens varer/tjenesteydelser inden for et bestemt geografisk område.


Enelicens: Se Eksklusiv licens.


Enhed: En patentansøgning/brugsmodelansøgning har enhed, såfremt den angår én enkelt opfindelse/frembringelse eller samhørende opfindelser/frembringelser.


EP-Patent: Patent udstedt af Den Europæiske Patentmyndighed under Den Europæiske Patentkonvention, se dette.


EP-Patentansøgning: Patentansøgning indleveret under Den Europæiske Patentkonvention, se dette.


EPC: European Patent Convention, se Europæiske Patentkonvention, Den.


EPK: Den Europæiske Patentkonvention, se dette.


EPO: European Patent Office, se Europæiske Patentmyndighed, Den.


Erstatning: Se Skadeserstatning.


ESARIPO: Se ARIPO.


Europa-Patent: Se EP-Patent.


Europa-Patentansøgning: Se EP-Patentansøgning.


Euro-PCT-ansøgning: International ansøgning, der er blevet videreført som EP-Patentansøgning på grundlag af regional designering for ét eller flere af Den Europæiske Patentkonventions kontraherende stater.


European Patent Attorney: Autoriseret europæisk patentagent, se Europæisk patentagent.


European Patent Bulletin: Publikation udgivet af Den Europæiske Patentmyndighed og indeholdende bibliografiske data for EP-patentansøgninger samt løbende oplysninger om ansøgningernes behandlingsstatus.


European Patent Convention: Den Europæiske Patentkonvention, se dette.


European Patent Office: Den Europæiske Patentmyndighed, se dette.


Europæiske Patentkonvention, Den: Aftale mellem en række europæiske stater (kontraherende stater), der fastlægger et regelsæt for behandling af EP-patentansøgninger og udstedelse af EP-patenter med potentiel gyldighed for de designerede stater. For gyldiggørelse (validering) i de designerede stater kræves foretaget bestemte skridt over for de respektive nationale patentmyndigheder efter udstedelse af EP-patentet.


Europæiske Patentmyndighed, Den: Central patentmyndighed, der behandler patentansøgninger under Den Europæiske Patentkonvention (EP-patentansøgninger), og som på basis heraf udsteder patenter (EP-patenter).


Europæisk patentagent: Patentagent med autorisation (godkendelse) til at repræsentere patentansøgere over for Den Europæiske Patentmyndighed.


Europæisk patent: Se EP-Patent.


Europæisk patentansøgning: Se EP-Patentansøgning.


Examination: (Patenterbarheds)prøvning.


Examination Report: Rapport fra patentmyndighed vedrørende (patenterbarheds)prøvning.


Examiner: Sagsbehandler hos en patentmyndighed.


Examining Division: Organisatorisk enhed hos Den Europæiske Patentmyndighed, der varetager den materielle sagsbehandling af en ansøgning, og som består af tre tekniske sagsbehandlere, hvoraf én er sagsansvarlig.


Fagmand: (Anvendt i forbindelse med begrebet opfindelseshøjde) en opfindelse har opfindelseshøjde, såfremt den ikke er nærliggende for en gennemsnitsfagmand, d.v.s. en fagmand, som forudsættes at have almindelig uddannelse og viden inden for det tekniske område, hvortil opfindelsen hører.


Fantasinavn: Se Kunstord.


Feature(s): Kendetegn (træk). Anvendes ved karakterisering af en opfindelse m.v.


Figurvaremærke: Mærke, der har en speciel udformning, f.eks. specielt udformet bogstav(er), figur(er) eller kombinationer heraf.


Final Official Action: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) officiel skrivelse, hvormed ansøgningen afslås.


First to invent: Princip, der indebærer, at retten til en opfindelse, som flere personer har gjort uafhængigt af hinanden, tilfalder den person, der først har gjort opfindelsen. Dette princip danner basis for amerikansk patentlovgivning, sml. First to file.


First to file: Princip, der indebærer, at retten til en opfindelse, som flere personer har gjort uafhængigt af hinanden, tilfalder den person, som først indleverer ansøgning herom til en patentmyndighed. Dette princip danner basis for de fleste landes patentlovgivning med USA som en vigtig undtagelse, sml. First to invent.


Fogedforbud: Foreløbigt forbud nedlagt af fogedretten mod formodet krænkers fortsatte udnyttelse af en patentrettighed, varemærkerettighed eller anden rettighed, jfr. Justifikationssag.


Forbenyttelseslicens: Tvangslicens, som under ganske særlige omstændigheder kan meddeles en første part til udnyttelse af en opfindelse, for hvilken en anden part har et patent, såfremt første part i tidsrummet mellem patentansøgningens indlevering og offentliggørelse har udnyttet opfindelsen erhvervsmæssigt her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger til en sådan udnyttelse.


Forbenyttelsesret: Ret for en første part til fortsat erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse, på hvilken en anden part har patent, såfremt første part forud for indleveringen af patentansøgningen har udnyttet opfindelsen erhvervsmæssigt her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger til en sådan udnyttelse.


Forbillede (for en vares udseende): Den særlige udformning af et produkt, som et registreret mønster beskytter.


Foregribe: En opfindelse er foregrebet, når den er kendt før ansøgningens indlevering, d.v.s. når den mangler nyhed, sml. First to file.


Foreløbig beskyttelse: Den beskyttelse, som en patentansøgning giver fra ansøgningens offentliggørelse til patentudstedelse. Denne beskyttelse giver mulighed for efter patentudstedelse at gøre krav om skadeserstatning gældende over for eventuelle krænkere i nævnte tidsrum. I de fleste lande er det en forudsætning for at etablere foreløbig beskyttelse, at der indleveres en oversættelse af enten patentkravene eller hele patentteksten til det pågældende lands officielle sprog.


Foretrukken udførelsesform: Udførelsesform for opfindelsen, som anses for at frembyde særlige tekniske fordele, og som ofte gøres til genstand for et afhængigt krav.


Forgrening: Indlevering af en brugsmodelansøgning baseret på en eksisterende patentansøgning.


Forhandlererklæring: Tro-og-love-erklæring om et varemærkes brug til anvendelse som dokumentation for dets indarbejdelse og afgivet af en forhandler af produkter, som varemærket benyttes for, fortrinsvis bilagt dokumentation for omfanget af køb og/eller salg af varer omfattet af varemærket.


Formalitetsbehandling: Patentmyndighedens undersøgelse af, om en ansøgning opfylder de lovbestemte eller administrativt fastlagte formelle krav.


Formelle mangler: De formelle krav til en ansøgning, som patentmyndigheden ved sin formalitetsbehandling finder ikke er opfyldte.


Fornyelse: Forlængelse af en varemærke-, mønster- eller brugsmodelregistrering for en yderligere periode mod betaling af et gebyr.


Fornyelsesgebyr: Se Opretholdelsesgebyr.


Forretningskendetegn: Kommercielt symbol for en virksomhed, f.eks. mønstrede markiser.


Forrådsmærke: Offensivt registreret varemærke, der holdes i reserve til eventuel senere brug.


Fortrinsret: Se Prioritet.


Forvekslelighed: Varemærker anses for forvekslelige, når de ligner hinanden så meget, at forbrugeren let kan tage fejl, og når de tillige angår varer af samme eller lignende art, f.eks. DURACELL OG DURASEAL - begge anvendt for batterier.


Forvekslelighedsundersøgelse: Undersøgelse af om der eksisterer mærker, med hvilke et mærke, der anmeldes eller påtænkes anmeldt, kan være forveksleligt.


FPK: Fællesskabspatentkonvention, se EF-Patentkonventionen.


Frembringelse: Udtryk, der svarer til opfindelse, men anvendes i forbindelse med brugsmodel.


Frembringelseshøjde: (Anvendt i forbindelse med brugsmodeller) tydelig adskillelse fra kendte løsninger, d.v.s. en vis afstand fra det, der er kendt.


Frembringer: Skaberen af en brugsmodel eller et mønster.


Fremdragne skrifter: Se Modhold.


Fremgangsmådekrav: Patentkrav rettet mod fremgangsmåder, processer, metoder o.lign.


Fremlæggelse: Offentliggørelse af færdigbehandlet, godkendt patentansøgning forud for patentudstedelse med henblik på at give trediepart mulighed for at nedlægge indsigelse mod patentudstedelsen.


Fremlæggelsesskrift: Færdigbehandlet, godkendt patentansøgning offentliggjort forud for patentudstedelse med henblik på at give trediepart mulighed for at nedlægge indsigelse mod patentudstedelsen.


Fremskyndet sagsbehandling: Sagsbehandling, der efter anmodning eller ved indbetaling af særligt gebyr foretages tidligere end ifølge normal behandlingsprocedure.


Frist: Tidsfrist fastlagt ved lov eller givet af patentmyndigheden til udførelse af en given handling, såsom indlevering af en besvarelse af en officiel skrivelse.


Fuldmagt: Dokument, hvormed en person eller en virksomhed bemyndiger en anden til at repræsentere sig over for patentmyndigheden.


Fuldmægtig: Person eller virksomhed, der er blevet bemyndiget til at repræsentere en anden over for patentmyndigheden.


Further processing: Fortsættelse af sagsbehandlingen af EP-patentansøgning, som er eller vil blive afvist, eller som anses for tilbagetaget som følge af manglende overholdelse af en frist givet af Den Europæiske Patentmyndighed, jfr. Genoptagelse.


Fællesmærke: Mærke for varer solgt af medlemmer af foreninger af selvstændige erhvervsdrivende (kollektivmærke) eller garantimærke, f.eks. Lurmærket.


Fællesskabspatentkonventionen: Se EF-Patentkonventionen.


Gebrauchsmuster: Brugsmodel, se dette.


Generalfuldmagt: Fuldmagt, der bemyndiger fuldmægtigen til at repræsentere fuldmagtsgiveren i alle anliggender af den art, som er angivet i fuldmagten.


Generika: Produkter der produceres på baggrund af andres arbejde, når patentet er udløbet


Genoprettelse: Genikraftsættelse af patentansøgning/patent m.m. efter bortfald som følge af manglende overholdelse af en frist. Genoprettelse er kun mulig, såfremt ansøger/patenthaver har udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham for at kunne sikre overholdelsen af fristen.


Genoptagelse: Fortsættelse af sagsbehandlingen af patentansøgning m.m. efter henlæggelse af ansøgningen.


Geschmacksmuster: Mønster, se dette.


Grace Period: Skånefrist, se dette.


Grundansøgning: Den første patent- eller brugsmodelansøgning, der indleveres på en opfindelse, jfr. Konventionsprioritet.


Guidelines for Examination in the EPO: Vejledning med detaljeret redegørelse for den praksis, som Den Europæiske Patentmyndighed følger ved behandling af EP-patentansøgninger.


Gyldighedsperiode: For patenter, brugsmodeller og mønstre: Det tidsrum, hvori rettigheden maksimalt kan bestå. Gyldighedsperioden for et patent er i de fleste lande 20 år fra patentansøgningens indleveringsdag, jfr. dog Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler. For varemærker: Det tidsrum, hvori en varemærkerettighed kan bestå. Perioden er i de fleste lande 10 år fra registrering med mulighed for ubegrænset forlængelse i yderligere 10-årsperioder.


Haager-Aftalen: International registreringsordning for mønstre.


Halvlederprodukts topografi: Den specielle udformning af et halvlederprodukts layout og masker kan beskyttes på grundlag af Lov om beskyttelses af halvlederprodukters udformning (topografi).


Hastebehandling af ansøgning: Se Fremskyndet sagsbehandling.


Hemmeligt patent: Patent på opfindelse, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, hvilket patent på begæring fra en offentlig myndighed holdes hemmeligt.


Henlæggelse: Ophør af sagsbehandling af patentansøgning m.m. som følge af manglende overholdelse af en af patentmyndigheden givet frist, f.eks. til indlevering af bilag eller af besvarelse af betænkning.


Hjemlandsbevis: Se Hjemlandsregistrering.


Hjemlandsregistrering: Bevis for registrering af et varemærke i ansøgerens hjemland. Kan i visse tilfælde være påkrævet som betingelse for opnåelse af en registrering i et andet land.


Hovedkrav: Første uafhængige krav, se Uafhængigt krav.


Hovedpatent: Patent, hvortil der svarer et tillægspatent.


Identitetsundersøgelse: Undersøgelse af, om der eksisterer mærker, der er identiske med et mærke, der anmeldes eller påtænkes anmeldt, sml. Forvekslelighedsundersøgelse.


IDS: Information Disclosure Statement, se dette.


Immaterialret: Fællesbetegnelse for ophavsret, patentret, mønsterret, fotoret, varemærkeret, brugsmodelret samt retten vedrørende halvlederprodukters topografi.


Immaterielle rettigheder: Rettigheder opnået under immaterialretten.


Imødegåelse: Rettighedshavers/ansøgers første indlæg i en indsigelsessag i besvarelse af indsigers indsigelsesbegrundelse eller den indklagedes indlæg i en klagesag i besvarelse af klagers klagebegrundelse.


Indarbejdelse: Det forhold, at et varemærke i handelen er blevet almindeligt kendt i forbindelse med indehaverens varer. Et mærke, der som udgangspunkt ikke har særpræg, kan opnå det gennem indarbejdelse, f.eks. JYSK SENGETØJSLAGER.


Indehaver: Ejer af ansøgning om patent, varemærke, m.m. eller af patent, varemærke m.m.


Indgreb: Se Krænkelse.


Indledning til patentkrav: For patentkrav, der indeholder udtrykket "kendetegnet ved" (engelsk: "characterized in/by"), den del af kravet, som står foran det nævnte udtryk. Indledningen til et patentkrav indeholder normalt en angivelse af de træk, som opfindelsen og den nærmest liggende kendte teknik har til fælles.


Indleveringsdag: Den dag, hvor ansøgning om patent, varemærke m.m. registreres som modtaget af patentmyndigheden.


Indsigelse: Skriftlig protest fra trediepart mod godkendelse af patentansøgning, patentudstedelse, varemærkeregistrering m.m.


Indsigelsesbegrundelse: Indsigerens skriftlige redegørelse for grundlaget for indsigelsen.


Indsigelsesperiode: Det ved lov fastlagte tidsrum, inden for hvilket trediepart har mulighed for at nedlægge indsigelse.


Indsiger: Den part, som nedlægger indsigelse.


Industriel anvendelighed: Et af patenterbarhedskriterierne, som foreskriver, at opfindelsen skal kunne udnyttes i en industriel sammenhæng, herunder inden for håndværk, landbrug, gartneri og fiskeri.


Industriel ejendomsret: Fællesbetegnelse for bl.a. patentret, mønsterret, varemærkeret, brugsmodelret samt retten vedrørende halvlederprodukters topografi.


Industriel udnyttelighed: Se Industriel anvendelighed.


Indvending: Skriftlig protest, der af trediemand indleveres til patentmyndigheden før eller efter indsigelsesperioden.


Information Disclosure Statement: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) skrivelse fra ansøger med redegørelse for al den ansøgeren bekendte kendte teknik, som af ansøgeren anses for at kunne være af betydning ved patentmyndighedens vurdering af opfindelsens patenterbarhed.


INPADOC: International patentdatabase drevet af Den Europæiske Patentmyndighed og indeholdende information fra over 50 nationale og internationale patentmyndigheder hovedsageligt vedrørende patentansøgningers bibliografiske data.


Intellectual Property Right: Intellektuel ejendomsret, se Immaterialret.


Intellektuel ejendomsret: Se Immaterialret.


Interlocutory Decision: (Anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger) Den Europæiske Patentmyndigheds foreløbige afgørelse i en ansøgning eller i en indsigelsessag, hvilken afgørelse ikke bringer behandlingen til afslutning, og som almindeligvis tjener til at åbne mulighed for parterne til at indgive klage til myndighedens klageinstans.


International ansøgning: For patenter og brugsmodeller: Patent- og/eller brugsmodelansøgning, der indleveres under PCT, (PCT-ansøgning), og som gennemgår en international nyhedsundersøgelse og evt. en international præliminær (patenterbarheds)prøvning hos internationale patentmyndigheder forud for videreførelse ved indlevering af nationale/regionale ansøgninger, sml. Kapitel I, PCT og Kapitel II, PCT. For mønstre: Mønsteranmeldelse indleveret under Haager-aftalen for fællesregistrering i en række lande. For varemærker: Varemærkeansøgning indleveret under Madrid-Arrangementet.


Det Internationale Bureau: Den internationale myndighed (WIPO), som bl.a. administrerer behandling af PCT-ansøgninger og internationale mønsteranmeldelser.


Det Internationale Patentklassifikationssystem: Et af WIPO fastlagt system, der inddeler tekniske emner i klasser (kategorier) i en hierarkisk orden efter detaljeringsgrad, og som anvendes til klassificering af ansøgninger ved hjælp af én eller flere koder, der består af en kombination af bogstaver og talcifre, og hvis første fire tegn altid er bogstav/talciffer/talciffer/bogstav, f.eks. C04B.


Internationale patentmyndigheder: De patentmyndigheder, som behandler en PCT-ansøgning, idet behandlingen udføres af dels Det Internationale Bureau, dels én eller flere nationale og/eller regionale patentmyndigheder, der fungerer som modtagende myndighed, international nyhedsundersøgende myndighed og international præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed.


International fase: Det stadium i sagsbehandlingen af en PCT-ansøgning, hvor denne behandles centralt hos internationale patentmyndigheder forud for videreførelse ved indlevering af nationale og regionale ansøgninger, jfr. National fase og Regional fase.


International nyhedsundersøgelse: Nyhedsundersøgelse af PCT-ansøgning foretaget af en international patentmyndighed, jfr. Kapitel I, PCT.


International nyhedsundersøgelsesrapport: Rapport fra en international patentmyndighed vedrørende resultatet af nyhedsundersøgelsen af en PCT-ansøgning.


International nyhedsundersøgende myndighed: En patentmyndighed, som foretager nyhedsundersøgelsen af en PCT-ansøgning. For danske ansøgere kan der vælges mellem den svenske patentmyndighed og Den Europæiske Patentmyndighed som international nyhedsundersøgende myndighed.


International Patent Classification: Det Internationale Patentklassifikationssystem, se dette.


International Preliminary Examination: International præliminær (patenterbarheds)prøvning, se dette.


International Preliminary Examination Report: International præliminær (patenterbarheds)prøvningsrapport, se dette.


International Preliminary Examining Authority: International præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed, se dette.


International præliminær (patenterbarheds)prøvning: Materiel sagsbehandling af PCT-ansøgning i fortsættelse af den internationale nyhedsundersøgelse. Prøvningen omfatter almindeligvis udsendelse og besvarelse af op til to betænkninger, som benævnes Written Opinions, og afsluttes med, at den internationale patentmyndighed udsender en international præliminær (patenterbarheds)prøvningsrapport, jfr. Kapitel II, PCT.


International præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed: Den patentmyndighed, som foretager den præliminære (patenterbarheds)prøvning af en PCT-ansøgning. For danske ansøgere kan der vælges mellem den svenske patentmyndighed og Den Europæiske Patentmyndighed som international præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed.


International præliminær (patenterbarheds)prøvningsrapport: Rapport fra den internationale patentmyndighed vedrørende det endelige resultat af (patenterbarheds)prøvningen af en PCT-ansøgning.


International Mønsterregistrering: Fællesregistrering af et mønster for en række lande ved det Internationale Bureau i henhold til Haager-aftalen. Danmark er endnu ikke tilsluttet.


International Searching Authority: International nyhedsundersøgende myndighed, se dette.


International Search Report: International nyhedsundersøgelsesrapport, se dette.


International-type Search: Nyhedsundersøgelse af international type, se dette.


International varemærkeregistrering: Registrering opnået via Madrid-Arrangementet, se dette.


IPC: International Patent Classification, se Det Internationale Patentklassifikationssystem.


IPEA: International Preliminary Examining Authority, se International præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed.


IPER: International Preliminary Examination Report, se International præliminær (patenterbarheds)prøvningsrapport.


IPR: Intellectual Property Right, se Immaterialret.


ISA: International Searching Authority, se International nyhedsundersøgende myndighed.


ITS: International-type Search, se Nyhedsundersøgelse af international type.


Justifikationssag: Retssag, hvorunder der sker en prøvning af, om et fogedforbud er nedlagt med rette.


Kapitel I, PCT: De paragraffer af PCT, der fastlægger regler for udførelse af en central nyhedsundersøgelse ved en international patentmyndighed og for foretagelse af en frivillig, central ændring af patentkravene fra ansøgers side på basis af nyhedsundersøgelsens resultat. Herefter kan ansøgeren videreføre ansøgningen ved indlevering af nationale/regionale ansøgninger. Videreførelse skal i de fleste lande foretages senest 20 måneder fra ansøgningens prioritetsdag.


Kapitel II, PCT: De paragraffer af PCT, der fastlægger regler for iværksættelse og udførelse af en central (patenterbarheds)prøvning ved en international patentmyndighed forud for videreførelse af ansøgningen ved indlevering af nationale/regionale ansøgninger. Begæring om iværksættelse af prøvning skal indleveres senest 19 måneder fra ansøgningens prioritetsdag, og videreførelse skal i de fleste lande foretages senest 30 måneder fra ansøgningens prioritetsdag.


Kendetegnende del af patentkrav: For patentkrav, der indeholder udtrykket "kendetegnet ved" (engelsk: "characterized in/by"), den del af kravet, som står efter det nævnte udtryk. Den kendetegnende del af et patentkrav indeholder normalt en angivelse af de træk, hvorved opfindelsen anses for at adskille sig fra den nærmest liggende kendte teknik.


Kendetegnende træk: Se Kendetegnende del af patentkrav.


Kendt teknik: Den teknik, som på tidspunktet for indlevering af en ansøgning om patent m.m. er tilgængelig for offentligheden gennem skriftlig eller mundtlig beskrivelse, praktisk udnyttelse eller på anden måde.


Klagebegrundelse: Skrivelse, hvori den, der klager over patentmyndigheds afgørelse, begrunder sin klage.


Klassefortegnelse: For varemærker: En international fortegnelse med inddeling af forskellige varer og tjenesteydelser i 42 klasser, som afspejler forskellige brancher. Anvendes ved ansøgning om registrering af et varemærke. For mønstre: En international fortegnelse med inddeling af forskellige varer i 32 klasse. Se desuden Internationale Patentklassifikationssystem, Det.


Klassegebyr: Gebyr pr. klasse, som en varemærkeansøgning eller varemærkeregistrering omfatter.


Klasseinddeling: Se Klassefortegnelse.


Kodakdoktrin: Regel om, at særlig kendte mærker nyder udvidet beskyttelse, d.v.s. ikke kun over for ligeartede varer og tjenesteydelser, se Forvekslelighed. Betegnelsen "Kodakdoktrin" stammer fra en meget energisk og vellykket håndhævelse af eneretten til varemærket KODAK.


KODAK-Mærke: Betegnelse for et varemærke, der nationalt eller internationalt er meget velkendt og stærkt indarbejdet og derfor anses for at falde under Kodakdoktrinen, f.eks. COCA-COLA.


Kollektivt mærke: Se Fællesmærke.


Konsumption: Udtømning af rettighed. For patenter m.m.: Regel om, at patentbeskyttelsen m.m. af et produkt alene dækker primærudnyttelsen af dette, d.v.s. at når det patenterede produkt har været lovligt solgt af rettighedshaveren selv eller af andre med hans samtykke, f.eks. en licenshaver, kan køberen af produktet frit anvende det, videresælge det, udleje det o.s.v. For varemærker: Indehaveren af en varemærkerettighed kan ikke forbyde brugen af varemærket for varer, som indehaveren selv eller andre med hans samtykke har bragt på markedet.


Kontraerklæring: Erklæring, der afgives f.eks. af en ansøger til gengæld for et samtykke til registrering af hans mærke fra indehaveren af et ældre varemærke, med hvilket ansøgerens mærke er forveksleligt. Kontraerklæringen indeholder de betingelser, under hvilke samtykket er givet.


Kontraherende stater: Lande, der har tiltrådt en mellemstatlig aftale, såsom Den Europæiske Patentkonvention og PCT.


Konventionsansøgning: Ansøgning indleveret under påberåbelse af konventionsprioritet.


Konventionsprioritet: For patenter m.m.: Det ved Pariserkonventionen fastlagte princip, at en part, som i et af Pariserkonventionens unionslande har indleveret en første ansøgning om patent, brugsmodel eller mønster, inden en vis frist kan indlevere tilsvarende ansøgninger i udlandet med fortrinsret, hvilket indebærer, at en sådan tilsvarende ansøgning anses som indleveret samtidig med den første for så vidt angår nyhed og i forhold til trediemand. Fristerne for indlevering af tilsvarende ansøgninger med fortrinsret er 12 måneder for patenter og brugsmodeller og 6 måneder for mønstre. For varemærker: Et varemærke, der er ansøgt i et af Pariserkonventionens unionslandene, og som inden for 6 måneder herefter ansøges i et andet unionsland, anses, hvis ansøgeren ønsker det, som indleveret samtidigt med den første ansøgning i forhold til trediemand.


Korrespondent: Udenlandsk patentagent.


Krav: Se Patentkrav.


Kravgebyr: Gebyr til patentmyndigheden for hvert patentkrav ud over et vist antal, i mange lande 10. Kravgebyrer skal betales i bl.a. DK- og EP-ansøgninger.


Kravkategori: Patentkrav kan inddeles i to hovedkategorier, nemlig patentkrav rettet mod et objekt, herunder produktkrav og apparatkrav, og patentkrav rettet mod en metode, herunder fremgangsmådekrav og anvendelseskrav.


Krænkelse: En parts uberettigede erhvervsmæssige udnyttelse af en anden parts patentrettigheder, varemærkerettigheder m.m. gennem konkrete, faktiske handlinger.


Krænkelsesvurdering: Bedømmelse af, hvorvidt en parts konkrete, faktiske handlinger udgør en uberettiget udnyttelse af en anden parts patentrettigheder, varemærkerettigheder m.m.


Kunstord: Opdigtet ord, der bruges som varemærke, f.eks. COLLONIL.


Legalisering: Statslige myndigheders bekræftelse af gyldigheden af underskriften på et dokument og underskriverens kompetence, f.eks. et overdragelsesdokument. Legalisering af dokumenter kræves af visse udenlandske patentmyndigheder og kræver ved underskrift her i landet almindeligvis: 1) notarbekræftelse, 2) bekræftelse ved justitsministeriet (ved notarbekræftelse inden for København), 3) bekræftelse ved udenrigsministeriet og 4) bekræftelse ved det pågældende lands konsulat i Danmark.


Licens: Tilladelse fra indehaveren af en patentret, varemærkeret m.m. eller anden immaterialret givet til en anden part til at udnytte retten, ofte mod løbende betaling af licensafgift.


Licensafgift: Ydelse, som licenstager giver licensgiver for licensretten.


Licensaftale: Kontrakt mellem licensgiver og licenstager, hvormed bl.a. omfanget af den givne licens og licensafgift fastlægges.


Licensgiver: Indehaveren af en patentret, varemærkeret m.m. eller anden immaterialret, for hvilken der er givet en licens.


Licenshaver: Se Licenstager.


Licenstager: Indehaveren af en licens til udnyttelse af en patentret, varemærkeret m.m. eller anden immaterialret.


Locarno-Overenskomsten: Mellemstatlig aftale, der fastlægger et internationalt klassifikationssystem for mønstre.


Logo: Figurmærke, der særligt anvendes som firmamærke.


Lov om arbejdstageres opfindelser: Særlig lov, der fastlægger retsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver i forbindelse med opfindelser og frembringelser.


Løbedag: Den dag, fra hvilken gyldighedsperioden regnes, ofte indleveringsdagen.


Løbedagsforskydning: (Anvendt i forbindelse med DK-patentansøgninger m.fl.) når ansøgeren foretager ændring i ansøgningen inden for en periode af 6 måneder fra ansøgningens indleveringsdag, vil ansøgningen på begæring af ansøgeren blive anset for indleveret på den dag, da patentmyndigheden modtog ændringen.


Løbetid: Se Gyldighedsperiode.


Madrid-Arrangementet: International varemærkeordning, hvorefter personer og virksomheder i de tilsluttede lande, på basis af en hjemlandsregistrering, ved en enkelt ansøgning kan opnå registrering med gyldighed i flere lande. Danmark er ikke tilsluttet, men danske firmaer med datterselskaber i ét af de tilsluttede lande kan opnå international registrering i disses navn.


Madrid Protokollen: Trådt i kraft den 1. april 1996. 22 lande og Benelux har per 1. december 1997 tiltrådt protokollen. En tiltrædelse af EU og muligheden for at benytte en registrering under Madrid Protokollen til registrering af et EF-varemærke og omvendt er for tiden til diskussion i Ministerrådet.


Main Request: (Anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger) principal begæring, sml. Auxiliary Request.


Materiel sagsbehandling: Patentmyndighedens behandling af en ansøgning om patent, varemærke m.m. for så vidt angår patenterbarhed/registrerbarhed.


Meddelelse af patent: Se Udstedelse af patent.


Medicinske indikation, 1.: Betegnelse for det patentbegrundende for et kendt kemisk stof/stofblanding, hvor det nye skal ses i dets anvendelse ved fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr.


Medicinske indikation, 2.: Betegnelse for det patentbegrundende for et kendt kemisk stof/stofblanding med kendt anvendelse ved fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr, og hvor det nye skal ses i, at det kendte stof/stofblandingen også har en bestemt anden og overraskende anvendelse.


Mention of Grant: (Anvendt i forbindelse med EP-patentansøgninger) offentliggørelse i European Patent Bulletin af en beslutning om udstedelse af et patent. Offentliggørelsesdatoen gælder som patentets udstedelsesdato.


Modhold: For patenter m.m.: Litteratursteder, navnlig patentskrifter, som fremdrages under behandlingen af en patentansøgning, og som indeholder en beskrivelse af kendt teknik med relevans for vurderingen af patenterbarheden af en i ansøgningen angivet opfindelse. For varemærker: En varemærkerettighed, navnlig en varemærkeregistrering, som af varemærkemyndigheden anses for at være til hinder for registrering af det ansøgte varemærke.


Modtagende myndighed: Den patentmyndighed, hvortil en PCT-ansøgning indleveres, og som foretager en formalitetsbehandling af ansøgningen. For danske ansøgere kan der vælges mellem den danske patentmyndighed og Den Europæiske Patentmyndighed som modtagende myndighed.


Motivbeskyttelse: Teori om at eneretten til et rent ordvaremærke kan omfatte den idé eller det motiv, som mærket er udtryk for; d.v.s. at der er forvekslelighed mellem ordet BJØRN og billedet af en bjørn eller mellem to forskellige billeder af bjørne. Motivbeskyttelse anerkendes kun under ganske særlige omstændigheder.


Mundtlig forhandling: Møde mellem patentmyndigheden og ansøger i en ansøgning om patent, varemærke m.m. eller møde mellem patentmyndighed, ansøger/rettighedshaver og indsiger/klager i en indsigelsessag/klagesag, ofte repræsenteret ved fuldmægtig.


Mærke: Et erhvervsmæssigt benyttet differentieringsmiddel, f.eks. varemærke (fællesmærke), firmanavn eller andre forretningskendetegn.


Mærke-lighed: Den omstændighed, at to varemærker ligner hinanden.


Mærkevare: Vare, som efterspørges p.g.a. det navn, hvorunder varen sælges og/eller det udstyr, som kendetegner varen.


Mønster: Forbillede for en vares udseende eller et ornament.


Mønsterbeskyttet: Beskyttet på basis af et registreret mønster.


Mønsterklasse: Se Klassefortegnelse.


Mønsterregister: Officielt register over mønsterregistreringer.


Mønsterret: Eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af et registreret mønster.


Mønsterretsindgreb: Krænkelse af en mønsterret.


Mønstertidende, Dansk: Publikation udgivet af Patentdirektoratet, hvori der bl.a. offentliggøres bibliografiske data og afbildninger for bekendtgjorte danske mønsteransøgninger. Indeholder også oplysninger om tilgængeliggjorte mønsteransøgninger samt registrerede og fornyede mønstre.


National ansøgning: Ansøgning, der indleveres direkte til en national patentmyndighed eller som en videreførelse af en PCT-ansøgning.


National fase: Videreførelse af PCT-ansøgning som national ansøgning i en designeret stat.


Naturligt varemærke: Varemærke dannet af indehaverens personnavn, navnet på hans faste ejendom eller firma.


New Matter: Betegnelse for sagligt nyt, som ikke fremgår af den oprindelige ansøgningstekst.


Nice-Arrangementet: International konvention om klassificering af varemærker og tiltrådt af Danmark, jfr. Klassefortegnelse.


Notice of Opposition: Indsigelsesskrivelse.


Notification: Officiel skrivelse.


Nyhed: Et af patenterbarhedskriterierne. En opfindelse besidder nyhed, hvis den i sin helhed ikke umiddelbart fremgår af kendt teknik, se Kendt teknik.


Nyhedserklæring: Ansøgers erklæring om, at et ansøgt mønster er nyt.


Nyhedsundersøgelse: Fremdragelse af kendt teknik, som er relevant for vurdering af en opfindelses nyhed og opfindelseshøjde og en brugsmodels eller et mønsters nyhed.


Nyhedsundersøgelse af international type: Nyhedsundersøgelser, der på en ansøgers begæring foretages af en international nyhedsundersøgende myndighed på basis af en national patentansøgning.


Nærliggende for en fagmand: Begreb, der anvendes ved vurdering af opfindelseshøjde, se dette.


Nærmest liggende kendt teknik: Kendt teknik inden for det tekniske område, som opfindelsen tilhører, sml. Indledning til patentkrav.


OAPI: Regional organisation til beskyttelse af industriel ejendomsret omfattende visse fransktalende afrikanske stater og med modtagende myndighed hjemmehørende i Cameroun. OAPI kan designeres regionalt i en International ansøgning.


Offensiv varemærkeregistrering: En registrering, der skal dække mærkeindehaverens ekspansionsinteresser, se Forrådsmærke og Ekspansionsmærke.


Offentliggørelse: Offentlig tilgængeliggørelse af en ansøgning, eventuelt i form af et offentliggørelsesskrift, se dette.


Offentliggørelsesdag: Den dag, hvor en patent- eller brugsmodelansøgning gøres offentligt tilgængelig. Såfremt det er sket i form af et offentliggørelsesskrift, fremgår datoen af offentliggørelsskriftets forside.


Offentliggørelsesnummer: Nummeret, under hvilket en ansøgning er blevet offentliggjort.


Offentliggørelsesskrift: Skrift, der udgives af en patentmyndighed ved offentliggørelse af en ansøgning. Skriftet omfatter bibliografiske data og patentteksten. Offentliggørelsesskriftet kan også udgives tidligere på begæring af ansøger.


Official Action: Officiel skrivelse, se dette.


Official Letter: Officiel skrivelse, se dette.


Officiel skrivelse: Skriftlig officiel meddelelse i forbindelse med sagsbehandling, og hvortil der ofte er knyttet en besvarelsesfrist.


Omnibuskrav: Særlig type krav, der anvendes i visse lande, og som blot karakteriserer opfindelsen/frembringelsen ved henvisning til f.eks. beskrivelsen og tegninger.


OMPI: L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; fransk betegnelse for WIPO, se dette.


Opfindelseshøjde: Et af patenterbarhedskriterierne, som foreskriver, at opfindelsen for at kunne patenteres skal adskille sig væsentligt fra, d.v.s. ikke er nærliggende i forhold til, tidligere kendt teknik inden for samme eller andre tekniske områder.


Opfinderisk enhed: Se Enhed.


Opfinderoverdragelse: Overdragelse af retten til en opfindelse fra opfinderen til den, der indleverer en patentansøgning.


Ophavsret: Frembringerens ret til sit litterære eller kunstneriske værk. EDB-Programmer omfattes også af ophavsret.


Ophævelse af patent m.m.: Ophør af rettighed efter bl.a. administrativ afgørelse, dom, eller ved at rettighedsindehaveren giver afkald på rettigheden, jfr. Bortfald.


Opposition: Indsigelse.


Opposition Division: Organisatorisk enhed hos Den Europæiske Patentmyndighed, der behandler indsigelser mod Europapatenter, og som almindeligvis består af tre tekniske sagsbehandlere.


Opretholdelsesgebyr: Et officielt vedligeholdelsesgebyr, der skal betales for at opretholde et patent m.m.


Oral proceedings: Mundtlig forhandling, se dette.


Ordmærke: Mærke, der alene består af ord skrevet med almindelige bogstaver, f.eks. ATLAS.


Ornament: Dekorationsmotiv, der kan beskyttes ved mønsterregistrering.


Overdragelsesdokument: Skriftlig dokumentation for overdragelse af patent, varemærke m.m. fra tidligere til ny indehaver af rettigheden. Til sådanne dokumenter stilles ofte strenge formalitetskrav.


Overvågning: Løbende undersøgelse af f.eks. konkurrentaktivitet og status for ansøgte eller opnåede rettigheder. Overvågningen kan foretages ved registeropslag, såsom i databaser, eller ved forespørgsler til patentmyndigheder.


Pamphlet: Offentliggørelsesskrift for PCT-ansøgning. PCT-Pamphletten udgives af WIPO.


Parallelimport: Import, der sker uden om de af producenten godkendte kanaler.


Pariserkonventionen: Global aftale fra 1883 nu tiltrådt af ca. 90 lande, der danner en union, Pariserunionen. Aftalen fastlægger grundlæggende regler vedrørende patenter, brugsmodeller, mønstre, varemærker m.m., herunder konventionsprioritetsprincippet. Pariserkonventionen tages fra tid til anden op til revision.


Passing-off: Udtryk benyttet for en vareforveksling, der anses for tilstræbt ved brug af et varemærke, der er forveksleligt med et ældre varemærke.


Passivitet: Undladelse af at gøre sin ret gældende, hvilket kan medføre rettighedstab.


Patent: Officiel bevilling, hvorved der etableres en patentret, se dette.


Patentagent: Teknisk og/eller juridisk kyndig person, der yder professionel bistand ved patentering af opfindelser samt registrering af varemærker, mønstre og brugsmodeller m.m.


Patentankenævnet: Klageinstans, som er en del af den danske patentmyndighed, og hvortil der kan klages over Patentdirektoratets afgørelser i ansøgninger, indsigelsessager m.m.


Patentbekendtgørelsen: Patentdirektoratets bekendtgørelse angående ansøgning om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater.


Patentbeskyttet: Beskyttet på basis af et udstedt patent.


Patentbrev: Det officielle dokument, der udfærdiges af patentmyndigheden til patenthaveren ved udstedelse af et patent.


Patent Cooperation Treaty: Se PCT.


Patentdirektoratet: Dansk patentmyndighed, som bl.a. varetager udstedelse af patenter og registrering af brugsmodeller, mønstre og varemærker. Endvidere udfører Patentdirektoratet servicevirksomhed for erhverslivet og fungerer som en modtagende myndighed for EP- og PCT-ansøgninger fra danske ansøgere.


Patenterbarhedskriterier: Se Industriel anvendelighed, Nyhed og Opfindelseshøjde.


Patenterbarhedsprøvning: En patentmyndigheds prøvning af en patentansøgning med henblik på at undersøge, om den opfylder patenterbarhedskriterierne.


Patenterbarhedsvurdering: En patentsagkyndigs vurdering af en opfindelse med henblik på at undersøge, om den opfylder patenterbarhedskriterierne.


Patentfamilie: Patenter og patentansøgninger med prioritet fra samme grundansøgning(er).


Patentfamilieundersøgelse: Opslag i internationale patentdatabaser, der viser bibliografiske data og evt. status for patentansøgninger i samme patentfamilie.


Patentfuldmægtig: Se Fuldmægtig.


Patenthaver: Indehaver af patent.


Patentkrav: Del af patenttekst eller patentansøgningstekst, der definerer beskyttelsesomfanget, se dette.


Patentmyndighed: National, regional eller international myndighed, der varetager behandling af bl.a. patentansøgninger og udstedelse af patenter.


Patentnummer: Nummeret, under hvilket et patent udstedes.


Patent pending: Patentansøgt.


Patentprofylakse: Offentliggørelse med henblik på at hindre, at andre kan opnå patentbeskyttelse.


Patentregister: Officielt register over patenter og eventuelt offentliggjorte patentansøgninger.


Patentret: Ret til at udelukke andre fra erhvervsmæssigt at udnytte en patenteret opfindelse.


Patentskrift: Publikation af meddelt patent.


Patenttekst: Fællesbetegnelse for beskrivelse, krav, tegning, sekvensliste m.m. i et patent.


Patenttid: Se Gyldighedsperiode.


Patenttidende, Dansk: Publikation udgivet af Patentdirektoratet, hvori der bl.a. offentliggøres bibliografiske data for danske patentansøgninger, udstedte danske patenter og Europapatenter, der er gjort gældende for Danmark, og ansøgninger om supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler samt udstedte supplerende beskyttelsescertifikater og halvlederprodukters udformning (topografi).


Patentverket: Betegnelse for Patent- och registreringsverket i Stockholm, som bl.a. virker som svensk patentmyndighed, og som er international nyhedsundersøgende myndighed og international præliminær (patenterbarheds)prøvningsmyndighed.


PCT: Patentsamarbejdstraktaten: Aftale mellem et stort antal lande, og som fastlægger et regelsæt for indlevering, international nyhedsundersøgelse og præliminær patenterbarhedsprøvning af internationale ansøgninger.


PCT-Ansøgning: Se International ansøgning.


PCT Gazette: Publikation udgivet af WIPO og indeholdende sammendrag af offentliggjorte PCT-ansøgninger og bibliografiske data for disse.


Plantenyhed: En ny sort af en kulturplante. Kan i Danmark beskyttes i henhold til lov om plantenyheder, jfr. UPOV.


Preliminary Amendment: (Anvendt i forbindelse med US-patentansøgninger) betegnelse for frivillig ændring af beskrivelse eller patentkrav, som indleveres, inden sagsbehandlingen påbegyndes.


Prior art: Kendt teknik, se dette.


Prior use: Forbenyttelse, jfr. Forbenyttelsesret.


Prioritet: For patenter m.m.: Se Konventionsprioritet. For varemærker: Det princip, at den først opståede ret, f.eks. ved ibrugtagning eller indlevering af ansøgning, skal nyde fortrin, se også Konventionsprioritet.


Prioritetsansøgning: Anvendes undertiden som betegnelse for grundansøgning, se dette.


Prioritetsdag: Grundansøgningens indleveringsdag.


Prioritetsdokument: Kopi af ansøgning, på grundlag af hvilken der påberåbes prioritet, bekræftet af den patentmyndighed, hvortil ansøgningen er indleveret.


Prioritetspåberåbelse: Krav om prioritetsret i en konventionsansøgning. Skal gøres gældende ved indlevering eller inden for et nærmere fastsat tidsrum.


Prioritetsskabende ansøgning: Anvendes undertiden som betegnelse for grundansøgning, se dette.


Produktkrav: Se Kravkategori.


Produktreglen: Regel om at der, når to varemærker er identiske eller ligner hinanden meget, kræves større forskel i varearterne, end hvis ligheden mellem mærkerne var mindre fremtrædende.


Professional Representative: Fuldmægtig, bruges navnlig for Europæiske patentagenter.


Profylakse: Se Patentprofylakse.


Protokollen af 1989 til Madrid-Arrangementet: International varemærkeordning, hvorefter personer og virksomheder i de tilsluttede lande, på basis af en hjemlandsregistrering eller en ansøgning i hjemlandet, ved en enkelt ansøgning kan opnå registrering med gyldighed i de andre tilsluttede lande, som ansøgeren angiver i sin ansøgning.


Provisorisk beskyttelse: Se Foreløbig beskyttelse.


Præcisering af patentkrav: Se Begrænsning af patentkrav.


Præklusion: En rettigheds fortabelse som følge af, at den berettigede undlader at gøre sin ret gældende inden for en given tidsfrist.


Præliminær prøvning: Se International præliminær (patenterbarheds)prøvning.


"R" i cirkel: Symbol for "registreret varemærke".


Realitetsbehandling: Se Materiel sagsbehandling.


Receiving Office: Se Modtagende myndighed.


Reel brug af varemærke: Brug af et varemærke i overensstemmelse med normal markedsføringsmæssig aktivitet inden for området, jfr. Brugspligt.


Regional ansøgning: Patentansøgning, der er anmeldt for en gruppe af lande med et fælles patentsystem, f.eks. en EP-patentansøgning.


Regional fase: Videreførelse af international patentansøgning som regional ansøgning, f.eks. ved Den Europæiske Patentmyndighed.


Registrerbarhedsbedømmelse: Patentdirektoratets prøvning af om et mønster, brugsmodel eller varemærke opfylder betingelserne for registrering.


Registrerbarhedskriterier: For mønstre: Mønsteret skal adskille sig væsentligt fra det, der var kendt før ansøgningens indleveringsdag. For brugsmodeller: Brugsmodellen skal være ny og adskille sig tydeligt fra det, der var kendt før ansøgningens indleveringsdag. For varemærker: For varemærker er hovedkriteriet, at det skal have særpræg og ikke må være forveksleligt med eksisterende mærker.


Registreringsbevis: Officielt dokument, der udstedes af Patentmyndigheden ved registrering af mønstre, varemærker eller brugsmodeller.


Registreringshindring: Omstændighed der er til hindring for at et varemærke, mønster eller brugsmodel kan registreres, jfr. Registrerbarhedskriterier.


Registreringsmyndighed (for mønstre, varemærker og brugsmodeller): se Patentdirektoratet.


Registreringsnummer: Nummeret, under hvilket et varemærke, mønster eller brugsmodel registreres.


Remarks: Imødegåelse af indvendinger rejst af patentmyndigheden ved besvarelse af en officiel skrivelse.


Representative: Fuldmægtig, se dette.


Request for Examination: Anmodning om iværksættelse af (patenterbarheds)prøvning.


Rottegiftreglen: Regel om, at varemærkerettens omfang udvides til også at omfatte artsfremmede varer, når et varemærke er særlig velkendt, og en andens brug af et lignende mærke for andre varer vækker ubehagelige associationer og derved kan forringe det første mærkes værdi væsentligt. F.eks. brug af varemærket REMY MARTIN for "toiletrens", jfr. Dilution.


Royalty: Licensafgift, se dette.


Sammendrag: Del af ansøgningen indeholdende et uforpligtende resumé af opfindelsens eller frembringelsens markante træk.


Samregistrering: Samlet registrering af flere mønstre for varer, hvor disse hører sammen med hensyn til tilvirkning og brug.


Samtykkeerklæring: Erklæring, hvorved indehaveren af en ældre varemærkeret giver sit samtykke til, at et yngre varemærke, der er forveksleligt med det ældre, registreres.


Search: Nyhedsundersøgelse.


Search Division: Organisatorisk enhed hos Den Europæiske Patentmyndighed, som foretager nyhedsundersøgelser af patentansøgninger.


Search Report: Nyhedsundersøgelsesrapport.


Sekvensliste: Særlig del af beskrivelsen, hvori er anført de nye nucleotidsekvenser og aminosyresekvenser, som opfindelsen/frembringelsen angår. Sekvenslister er påkrævet i patentansøgninger i visse lande, herunder danske patentansøgninger og EP-patentansøgninger.


Selvstændigt krav: Et i sig selv komplet krav, d.v.s. som ikke henviser til noget andet krav, sml. Uselvstændigt krav.


Servicemærker: Varemærker for tjenesteydelser.


Simpel licens: Licens, hvor licenstageren får en ikke eksklusiv tilladelse til at udnytte en patentrettighed, varemærkerettighed m.m.


Skadeserstatning: Erstatning til indehaver af patent, varemærke m.m. for krænkelse af dennes rettigheder.


Skånefrist: Frist inden for hvilken en opfinders offentliggørelse af egen opfindelse ikke anses for nyhedsskadelig. Gælder kun i visse lande, herunder USA, hvor skånefristen (Grace Period) er 12 måneder forud for indleveringsdagen i USA.


Slagord: Se Slogan.


Slavisk efterligning: Direkte produktefterligning.


Slogan: Kort sentens, der benyttes som reklamemiddel, f.eks. "Sig navnet - OMA".


SPC: Supplementary Protection Certificate, se Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.


Speciel del af beskrivelsen: Del af ansøgningsteksten/patentteksten indeholdende bl.a. beskrivelse af eventuelle tegninger, eventuelle udførelseseksempler og eventuel sekvensliste.


Specification: Engelsk betegnelse for hele patent-/ansøgningsteksten eller for beskrivelsen alene.


Spærremærke: Se Defensiv registrering.


Stamansøgning: Patentansøgning, der danner grundlag for én eller flere afdelte ansøgninger.


Stamhuset: Den virksomhed, hvor en vare produceres. Hvis ikke andet er aftalt, har stamhuset retten til varemærket, selv om varen forhandles af en lokal agent, der har skabt mærket, jfr. Agentvaremærke.


Statusundersøgelse: Undersøgelse af behandlingsstadium for patent, varemærke m.m.


Steps: Udtryk, der anvendes ved karakterisering af en fremgangsmåde, der omfatter en serie af handlinger (trin).


Stofkrav: Patentkrav rettet mod stoffer, såsom kemiske forbindelser eller sammensætninger, jfr. Kravkategori.


Stærkt varemærke: Mærke, der har en høj grad af særpræg og adskillelsesevne eller er stærkt indarbejdet.


Supplerende beskyttelsescertifikat: Officielt dokument, der udstedes af patentmyndigheden til patenthaveren, hvormed beskyttelsestiden for et patenteret lægemiddel, for hvilket der er opnået markedsføringstilladelse, forlænges med op til 5 år.


Suspension af sagsbehandling: Opsættelse af patentmyndighedens sagsbehandling i afventning af en retsafgørelse vedrørende retten til en opfindelse.


Svagt varemærke: Mærke, der helt eller delvist er sammensat af elementer, som andre frit kan bruge som kendetegn, f.eks. DAN-.


Særpræg: Varemærkets egnethed til at adskille mærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra andres. Et mærke har ikke særpræg, hvis ordet kun angiver varens art, beskaffenhed, mængde, pris, anvendelse, geografiske oprindelse eller tidspunktet for varens fremstilling, f.eks. GOURMET for "madvarer". Varemærket kan som hovedregel ikke registreres, hvis det ikke har særpræg, sml. Indarbejdelse.


Tegning: Del af ansøgningsteksten/patentteksten, som viser én eller flere afbildninger af udførelsesformer for en opfindelse eller frembringelse.


Teknikkens stade: (Engelsk: State of the Art). Summen af den relevante kendte teknik.


Teknisk problem: Begreb, som ofte anvendes ved udformning af en patentansøgning, og som definerer den opgave, som opfindelsen tager sigte på at løse.


Teknisk ækvivalens: Begreb, som anvendes ved fastlæggelse af et beskyttelsesomfang, som går ud over et patentkravs ordlyd, og som bruges om midler, som har samme tekniske virkning som et i kravet angivet middel. F.eks. kan der være teknisk ækvivalens mellem en vægtbelastet og en fjederbelastet ventil.


Telle-quelle reglen: Regel om, at visse former for varemærker, som ellers ikke ville kunne registreres i et givet land, men som er registreret i et andet land, på nærmere fastsatte betingelser kan registreres i førstnævnte land.


Tilbagetagelse: Se Afkald.


Tilgængeliggørelse: Se Offentliggørelse.


Tillægspatent: (Engelsk patent of addition) patent på videreudvikling af opfindelse beskrevet i hovedpatent. Forekommer ikke i Danmark og under Den Europæiske Patentkonvention.


Trade mark: Varemærke.


Trykningsgebyr: Officielt gebyr, der betales til patentmyndighed ved trykning af patentskrift.


Tvangslicens: Ufrivillig licens meddelt ved manglende udøvelse af opfindelsen inden for en i loven fastsat frist eller ved udnyttelse af et afhængigt patent.


Uafhængigt krav: Se Selvstændigt krav.


Udførelseseksempler: Del af en patentbeskrivelse, hvori bestemte udførelsesformer beskrives detaljeret.


Udførelsesform: Eksempel på opfindelse, der er defineret generelt. Ofte genstand for underkrav, se dette.


Udløb: Tidspunktet for ophør af en gyldighedsperiode, se dette.


Udskudt (patenterbarheds)prøvning: Officiel praksis i nogle lande, hvor en patentansøgning først vil blive underkastet patenterbarhedsprøvning, efter at ansøger eller trediemand inden for et bestemt åremål har anmodet om prøvning og betalt et herfor fastsat gebyr.


Udslettelse: Sletning af en varemærkeregistrering fra varemærkeregisteret, f.eks. efter indsigelse eller på grund af indehaverens manglende brug af mærket.


Udstedelse af patent: Patentmyndighedens meddelelse om endelig godkendelse af en patentansøgning.


Udstedelsesdato: Den dato, der er angivet i meddelelsen om endelig godkendelse af en patentansøgning.


Udstedelsesgebyr: Officielt gebyr, der forfalder til betaling inden trykning af et patentskrift.


Udstillingsbeskyttelse: Regel om, at offentliggørelse af en opfindelse, en frembringelse eller et mønster ved forevisning på bestemte internationale udstillinger ikke skal anses for nyhedshindrende, såfremt der inden for 6 måneder fra forevisning indleveres en ansøgning om beskyttelse til patentmyndigheden.


Udstillingsprioritet: Et varemærke, der har været brugt for en vare, der har været udstillet på en anerkendt national eller international udstilling, og som inden for seks måneder herefter anmeldes til registrering, kan, hvis ansøgeren påberåber sig det, anses for indleveret den dag, da varen udstilledes.


Udvanding: Se Dilution.


Udvisket erindringsbillede: Forbrugerens manglende evne til at skelne mellem to forvekslelige mærker, når de ikke er til stede samtidig.


Udvælgelsesopfindelse: Ny udførelsesform for kendt teknik. Kan være en patenterbar opfindelse, hvis udvælgelsen ikke var nærliggende.


Udøvelsesfrist: Fristen for opfyldelse af udøvelsespligt.


Udøvelsespligt: Lovmæssig forpligtelse til inden for en given periode at udøve en patenteret opfindelse erhvervsmæssigt. Manglende opfyldelse af udøvelsespligt kan medføre tvangslicens.


Ugelisten: Fortegnelse udgivet af Patentdirektoratet, hvor nye varemærkeansøgninger offentliggøres hver uge.


Ugyldighedskendelse: En administrativ eller retlig afgørelse, hvorefter en rettighed kendes ugyldig efter omstændighederne med tilbagevirkende kraft.


Underkrav: Se Uselvstændigt krav.


Underlicens: Licens givet af en licenstager, som ifølge sin licenskontrakt er berettiget dertil.


Unionsprioritet: Se Konventionsprioritet.


UPOV-konventionen: International konvention med grundlæggende regler til beskyttelse af plantenyheder, herunder et konventionsprioritetsprincip.


Uransøgning: Se Grundansøgning.


Uselvstændigt krav: Et krav, der henviser til ét eller flere andre krav, sml. Afhængigt krav.


User Requirement: Se Brugspligt.


USPTO: United States Patent and Trademark Office, den amerikanske patentmyndighed.


Utility Model: Brugsmodel, se dette.


Utility patent: Betegnelse for patent i USA i modsætning til Design patent, se dette.


Validering: Procedure, hvorved et Europapatent gøres retskraftigt i de designerede lande, eventuelt omfattende indlevering af en oversættelse af Europapatentskriftet til det pågældende lands nationalsprog.


Vareangivelse: Fortegnelse over varer omfattet af en mønsterregistrering.


Vareartslighed: Varer er ligeartede, når de er af samme slags, sælges via samme kanaler og kan supplere eller erstatte hinanden; f.eks. er "smør" og "margarine" ligeartede varer.


Varefortegnelse: Fortegnelse over varer eller tjenesteydelser omfattet af en varemærkeansøgning eller -registrering. Varefortegnelsen skal i Danmark være inddelt i klasser, se Klassefortegnelse.


Vare-lighed: Se Vareartslighed.


Varemærke: Kendetegn, der adskiller indehaverens varer eller tjenesteydelser fra andres.


Varemærkeklasse: Se Klassefortegnelse.


Varemærkeregister: Officielt register over registrerede varemærker.


Varemærkeret: Eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af et varemærke.


Varemærketidende, Dansk: Publikation udgivet af Patentdirektoratet, hvori bl.a. registrerede varemærker offentliggøres.


Varesammenfald: Begreb, der bl.a. bruges, når der er identitet mellem varer omfattet af en varemærkeansøgning og varer dækket af en tidligere varemærkeregistrering.


Vareudstyrsmærke: Mærke, der består i en særlig form for emballage, udforming af varen eller indpakning, f.eks. Coca-Cola-flasken.


Variantregistrering: Registrering af flere mønstre med et vist fælles træk, men med mindre variationer. Det kræves i Danmark og visse andre lande, at der indleveres en ansøgning for hvert mønster, og at ansøgningerne indleveres samtidigt.


Verdensmærke: Anden betegnelse for internationalt kendt varemærke.


Verdenspatent: Meningsløst begreb, idet man ikke kan opnå ét patent, der dækker hele verden.


Videreførelse: Iværksættelse af den nationale eller regionale fase af en PCT-ansøgning.


Vildledende varemærker: Varemærker, der indeholder urigtige eller vildledende betegnelser, f.eks. ordmærket MEAT for "grøntsager". Vildledende varemærker er ikke registrerbare.


WIPO: World Intellectual Property Organization; international organisation, som administrerer forskellige internationale aftaler vedrørende patenter, varemærker m.m., såsom Pariser- og Bernerkonventionen, Madrid- og Nice-arrangementet og PCT.


World Patent Index: International patentdatabase, som drives af en privat organisation, og som ud over bibliografiske data indeholder korte, af organisationen udarbejdede resumeer af patentansøgninger indleveret i et stort antal industrilande.


WPI: World Patent Index, se dette.


Written Opinion: Betegnelse for officiel skrivelse udstedt i forbindelse med international præliminær (patenterbarheds)prøvning, se International præliminær (patenterbarheds)prøvning.


Ækvivalens: Se Teknisk ækvivalens.


Årsgebyr: Se Opretholdelsesgebyr.

YDELSER

FAQs & LINKS